Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Vedtægter

Navn
§ 1
Foreningens navn er DANMARKS FRIE FAGFORENING - forkortet DFF.


Hjemsted
§ 2
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.
Formål og økonomisk/juridisk grundlag

§ 3
Stk. 1. Foreningens formål er at samle lønmodtagere på tværs af alle faggrænser, for ved fælles indsats at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser.
Stk. 2.Dette formål kan fremmes i samarbejde med andre foreninger, organisationer og sammenslutninger.

§ 4
Stk. 1. Foreningen er en kontingentforening.
Stk. 2. Foreningens midler må ikke benyttes til støtte for politiske partier, eller andre formål, der har partipolitisk sigte.

§ 5
Som medlemmer kan optages alle lønmodtagere, funktionærer og tjenestemænd. Også efterlønsmodtagere, arbejdsledige, lærlinge, elever og studerende kan optages.
Hvilende medlemmer og støttemedlemmer

§ 6
Stk. 1. Et medlem, som midlertidigt ikke er i stand til at betale kontingent, eller som ikke er i stand til at nyde sine medlemsrettigheder, f.eks. på grund af ophold i udlandet, kan efter anmodning herom overgå som hvilende medlem. Et hvilende medlem betaler et stærkt reduceret kontingent og kan uden indmeldelsesgebyr igen optages som almindeligt medlem.
Stk. 2. Som støttemedlem kan optage enhver, som ønsker at støtte foreningen; men som ikke ønsker almindeligt medlemskab eller ikke opfylder vedtægternes betingelser herfor.
Medlemmernes pligter og rettigheder
Stk. 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer der har været med i bestyrelsen mindst 10 år, og som overgår til pension og herefter ønsker at fortsætte bestyrelsesarbejdet, kan søge om kontingentfritagelse

§ 7 

Alle kontingentsatser fastsættes på landsmødet og opkræves forud. Medlemmerne har pligt til, indtil medlemskabet jvf. § 26 er ophørt, at svare det til enhver tid gældende kontingent.

§ 8
Ethvert medlem er forpligtet til straks at underrette DFF om ændringer i sit ansættelsesforhold, samt til at give oplysninger, som hovedbestyrelsen måtte anse for nødvendige for at kunne varetage såvel det pågældende medlems som DFF's interesser.

§ 9
Stk. 1. Foreningen yder medlemmerne bistand i sager vedrørende ansættelsesforhold, der er opstået efter 6 måneds medlemskab.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1
Stk. 3. Hovedbestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde bistandens omfang.
Stk. 4. En betingelse er dog, at medlemmet umiddelbart efter problemets opståen retter henvendelse til foreningen.

§ 10
Hvilende medlemmer og støttemedlemmer har ingen medlemsrettigheder, ud over at modtage medlemsbladet, samt at deltage i landsmøder med taleret, men uden stemmeret. Hvilende medlemmer kan opnå stemmeret igen efter 2 måneders fuldt medlemskab.
Landsmødets kompetence m.v.

§ 11
Landsmødet er DFF's øverste myndighed.

§ 12
Stk. 1. Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet.
Stk. 2. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse.

§ 13
Ordinært landsmøde skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Forberedelser til landsmødet.

§ 14
Stk. 1. Indkaldelse til landsmøde skal ske med mindst 1 måneders varsel enten ved brev, elektronisk nyhedsbrev, via mail, som meddelelse på foreningens hjemmeside www.dff.net eller via sociale medier.
 
Stk. 2. Dersom hovedbestyrelsen agter at fremsætte væsentlige forslag på landsmødet, skal meddelelse herom fremgå af indkaldelsen. Det gælder primært, hvor det drejer sig om forslag til dagsordenens punkt 5, 6 og 7.

§ 15
Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse.

§ 16
Senest 8 dage før landsmødets afholdelse foranlediger hovedbestyrelsen, at de tilmeldte medlemmer får tilsendt dagsorden, revideret regnskab samt øvrigt materiale efter hovedbestyrelsens vurdering.
Landsmødets dagsorden

§ 17
Det ordinære landsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent(er).
2. Valg af referent(er) og stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand, subsidiært kasserer (jf. § 18 stk. 3).
8. Valg af yderligere 2 (3) hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 supp. (jf. § 18 stk. og stk. 7).
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Valg af hovedbestyrelse m. v.

§ 18 
Stk. 1. Landsmødet vælger en hovedbestyrelse bestående af formand, kasserer og yderligere 2 medlemmer.
Stk. 2. Valgbarhed til hovedbestyrelsen er betinget af mindst et års medlemskab.
Stk. 3. På ulige årstal vælges formand og yderligere 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges kasserer og yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. To suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stk. 4. Formanden, subsidiært kassereren, vælges før de øvrige.
Stk. 5. For at blive valgt til formand skal en kandidat opnå over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer - blanke stemmer ikke medregnet. Om nødvendigt fortsættes der med flere valgomgange, idet man hver gang udelukker den eller de kandidater, som opnåede færrest stemmer ved foregående valgomgang. Ved stemmelighed foretages først omvalg, og om nødvendigt derefter lodtrækning.
Stk. 6. Kassereren vælges ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 7. De øvrige bestyrelses- og suppleantposter besættes ved almindeligt flertalsvalg i en og samme valgomgang. De to kandidater, som opnår flest stemmer, uden dog at opnå valg til hovedbestyrelsen er suppleanter.
Stk. 8. Alle valg og øvrige afstemninger på landsmødet foretages skriftlig, dersom blot et medlem ønsker det.

§ 19
Stk. 1. Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Revisorer og revisorsuppleant vælges ved almindeligt flertalsvalg i en og samme valgomgang. Den kandidat, som opnår flest stemmer, uden dog at opnå valg til revisor, er revisorsuppleant.
Ekstraordinært landsmøde

§ 20
Stk. 1. Der skal afholdes ekstraordinært landsmøde, hvis det besluttes af et landsmøde, hovedbestyrelsen, eller dersom mindst 10% af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af hvilke punkter, man ønsker på dagsordenen.
Stk. 2. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og samtidig udsendes dagsorden i henhold til begæringen.
Stk. 3. Det ekstraordinære landsmøde indkaldes og afvikles efter samme regler som det ordinære, bortset fra den specielle dagsorden.
Hovedbestyrelsen

§ 21
Stk. 1. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 af dens medlemmer ønsker det.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende.
Stk. 5. Sekretæren fører referat over møderne. Efter mødet underskrives referatet af de tilstedeværende hovedbestyrelses-medlemmer, hvorefter der tilgår samtlige hovedbestyrelses- medlemmer en kopi.
Stk. 6. Iøvrigt fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 22
Stk. 1. Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er grundlæggende ulønnet. Hovedbestyrelsen kan dog bevilge honorar til formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Overdrages der et hovedbestyrelsesmedlem specielle opgaver, kan der ligeledes bevilges honorar herfor.
Stk. 3. Honorarernes størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
§ 23
Det påhviler hovedbestyrelsen at sikre, at foreningens midler anbringes bedst muligt.
Forretningsudvalg
§ 24
Stk. 1. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer varetager den daglige ledelse af foreningen.
Stk. 2. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget i forening.
Stk. 3. Forretningsudvalget ansætter det personale, der er nødvendigt for at varetage foreningens administration.
Stk. 4. Forretningsudvalget udsteder direktiver for det lønnede personale, og kan endvidere udstede prokura til en administrationschef.
Regnskab og revision
§ 25
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Forud for det ordinære landsmøde udfærdiger og underskriver hovedbestyrelsen regnskabet, som herefter påtegnes af de valgte revisorer.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen foranlediger herefter regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, eller 2 registrerede revisorer.
Udmeldelse/sletning
§ 26
Stk. 1. Udmeldelse af DFF skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst en måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode.
Stk. 2. Ved kontingentrestance på 3 måneder fortabes medlemsrettighederne. Udelukkelse kan herefter finde sted.
§ 27
Stk. 1. Såfremt et medlem ikke overholder foreningens vedtægter, eller på anden måde modarbejder dennes interesser, kan forretningsudvalget udelukke medlemmet. Udelukkelsen har ikke opsættende virkning, men skal, for fortsat at stå ved magt, godkendes af hovedbestyrelsen inden 14 dage fra udelukkelsesdatoen.
Stk. 2. Det udelukkede medlem skal hurtigst muligt efter forretningsudvalgets beslutning pr. rekommanderet brev modtage meddelelse om udelukkelsen samt begrundelse herfor.
Stk. 3. Såfremt en fuldtallig hovedbestyrelse ikke enstemmigt har godkendt udelukkelsen, kan den udelukkede kræve sin sag prøvet ved førstkommende landsmøde, hvortil han/hun har møde- og taleret.
Vedtægtsændringer
§ 28
Stk. 1. Vedtægtsændringer fremsat af hovedbestyrelsen skal vedtages på et landsmøde med almindeligt flertal.
Stk. 2. Fremsatte ændringsforslag udenom hovedbestyrelsen kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende landsmøder.
Opløsning af foreningen
§ 29
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende landsmøder med 2/3 flertal.
Stk. 2. Eventuelle midler i foreningen fordeles efter anvisning fra landsmødet.
Ikrafttræden
§ 30
Disse vedtægter træder i kraft straks efter landsmødebeslutning herom. Ændringer vedtaget på ordinært landsmøde d. 18/3-17, 23/4-88, 1/4-89, 29/4-90, 19/3-94, 15/3-14. 24/3-18, 19/6-22

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |