Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Nye Fleksjobregler

20-06-2013

Reform af førtidspension og fleksjob, der er trådt i kraft januar 2013, ændrer fleksjobreglerne.Handicap.jpg

De grundlæggende kriterier er fortsat, at den enkeltes arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat i ethvert erhverv. For at understøtte reformens intentioner om tilkendelse af færre førtidspensioner er målgruppen imidlertid ændret, så også personer med en meget lille arbejdsevne, helt ned til få timer ugentligt, kan få fleksjob, hvis det vurderes, at der er muligheder for at øge arbejdsindsatsen over tid. Arbejdsgiver aflønner fleksjobberen for de timer, vedkommende kan arbejde og herudover udbetaler det offentlige en ydelse, der nedtrappes jo mere fleksjobberen arbejder.

På den måde skal den enkelte tilskyndes til at øge sin arbejdsindsats.

Fleksjob bevilges midlertidigt for 5 år ad gangen. Det første fleksjob kan – uanset alder – bevilges midlertidigt for en periode af 5 år

Tilskuddet aftrappes med en modregningssats på 30 %, indtil en løn før skat på 13.208 kr. (2013 sats) inkl. pension pr. måned. Det betyder, at når lønnen øges med 1.000 kr., modregnes der 300 kr. i tilskuddet, og den samlede indkomst for den ansatte i et fleksjobbet bliver dermed 700 kr. højere. Når lønnen og den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er oprettet som led i ansættelsesforholdet, overstiger 13.208 kr. om måneden, er modregningssatsen 55 %.

Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pensionsbidrag på cirka 36.500 kr. pr. måned (2013 niveau).

Kommunen indbetaler 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog max 500 kr. om måneden til ATP.

Indkomster der nedsætter fleksydelsen er f.eks.:

- løn

- pensionsudbetalinger

- indtægter fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

- indtægter fra aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

- feriepenge og løn under ferie

- indtægter fra borgerlige ombud

- fratrædelsesgodtgørelser og lignende for perioder, 
  hvor der ikke udføres arbejde

- indtægter fra musik, bøger, fotografier og lignende

- legater

Har du optjent feriepenge?

Hvis du selv har optjent feriepenge/løn fra tidligere ansættelse, nedsættes antallet af dage med ledighedsydelse med det antal dage, du selv har optjent.

Feriedage med egne optjente feriepenge/løn afholdes altid først.

Antallet af egne optjente feriedage + dage på ledighedsydelse kan ikke overstige 25 dage pr. ferieår.

Har du optjent feriefridage?

I nogle overenskomster optjenes feriefridage, også kaldet den 6. ferieuge.

Du har ret til at afholde selvbetalte feriefridage ud over de 25 feriedage.

Hvis du ikke afholder dine feriefridage, og får pengene udbetalt efter ferieårets afslutning, skal der ikke modregnes i ledighedsydelsen for denne udbetaling.

Du skal lave aftale med Jobcentret om afholdelse af ferie.

Hvis du har ret til ledighedsydelse under ferie, skal du aftale perioden for afholdelse af ferien med Jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.

Du kan holde din ferie både i Danmark og i udlandet.

Du kan dog ikke holde ferie i perioder, hvor der er fastsat møder med kommunen, afgivet beskæftigelsesfremmende tilbud eller tilbud om fleksjob.

Aftalen om fleksjob

Aftale om fleksjob indgås mellem den enkelte og arbejdsgiveren. Det er skrevet ind i loven, at selv om man kun arbejder 8 timer eller derunder ugentligt, skal man ansættes på funktionærlignende vilkårDet anbefales at der udfærdiges en ansættelsesaftale også selvom der er tale om arbejdstid på under 8 timer pr uge.Kravene for godkendelse til fleksjob:
1. ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
2. have en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i ethvert erhverv. Begrænsningen kan skyldes såvel fysiske og psykiske som sociale årsager.
3. Det skal være dokumenteret, at vedkommendes ressourcer og udfordringer i.f.t. ordinær beskæftigelse og uddannelse er fuldt afklarede.
4. Alle relevante indsatser, herunder revalidering, skal være udtømte

Fleksløntilskuddet kan udgøre op til 98 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb svarende til ca. kr. 17.000 kr. pr. måned (2013 niveau).

Se også: Fleksjob må ikke underbetales

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |